POLÍTICA DE PRIVACITAT 

De conformitat amb l’establert en la present Política de Privacitat regida pel Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGDP en endavant) i qualsevol altra legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’informem del següent:

1. Responsable del tractament de les dades personals

CAVAS PARES BALTA SLU (en endavant PARES BALTA) amb CIF B08034274, domicili fiscal Av. Tarragona 108, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), correu electrònic paresbalta@paresbalta.com i telèfon +34 938 901 399 serà la responsable del tracte de les dades facilitades a qualsevol formulari de la web www.paresbalta.com, així com també d’aquelles fruit de l’ús i navegació en aquesta.

2. Restriccions d’accés a la web

L’accés a la pàgina web de PARES BALTA està limitat a usuaris majors d’edat, essent l’edat legal variable depenent de la normativa aplicable segons el país de procedència. En cas de ser menor d’edat, recomanem no proporcionar cap dada personal. La responsabilitat de la veracitat de la informació recau sobre l’usuari.

3. Finalitat del tracte de les dades personals

Les dades facilitades per l’usuari, ja sigui completant el formulari de contacte de la web, el formulari de compra o per correu electrònic, PARES BALTA els tractarà de forma manual o automatitzada per a:

 • Contestar sol·licituds d’informació i consultes que l’usuari realitzi a través del formulari de contacte.
 • Remetre periòdicament comunicacions amb informació d’interès sobre l’empresa, els seus productes i la seva respectiva activitat.
 • Gestionar la compra i enviament a partir de les dades de registre proporcionades. També s’utilitzaran per donar compliment als requisits de contractació i facturació, la prevenció de frau, la verificació de targetes de crèdit o el pagament per transferència bancària, així com per realitzar anàlisis estadístiques.

PARES BALTA realitza un tracte lícit, lleial i limitat de les dades. El consentiment per enviar les comunicacions exposades anteriorment es donarà a menys que l’usuari decideixi revocar-ho mitjançant el mecanisme habilitat a l’efecte.

En cas que es produeixi qualsevol modificació de les dades proporcionades, s’haurà de comunicar a paresbalta@paresbalta.com, per disposar així de les dades verídiques i exactes en tot moment.

4. Categoria de les dades recopilades
 • Dades d’identificació: nom i cognoms
 • Dades de localització: telèfon, email, direcció postal, codi postal
 • Dades d’informació comercial: perfil de l’usuari, com ens han conegut, relació amb el món del vi.
 • Dades bancàries en cas de compra per la tenda online.
5. Temps d’utilització de les dades

Les dades personals proporcionades per l’usuari es conservaran mentre aquest no revoqui el seu consentiment d’ús per les finalitats mencionades. Donat aquest cas, les dades seran bloquejades i conservades únicament durant el termini legalment establert.

Les dades personals proporcionades al registre de la tenda online es conservaran mentre duri la relació contractual i durant el termini exigit per la normativa legal.

6. Legitimació del tractament de les dades

La legitimació que té PARES BALTA pel tractament de les dades personals de l’usuari, és el seu propi consentiment, manifestat en l’acceptació de la present política quan es completa el formulari de contacte, es remet un correu electrònic o es fa una compra a la tenda online.

La base jurídica per tractar les dades proporcionades a la tenda online és l’execució d’una relació contractual amb l’usuari, considerat client.

El tracte de la informació recollida per les cookies es basa en el consentiment, de conformitat amb la legislació vigent.

7. A qui es destinen o cedeixen les dades personals?

A l’acceptar aquesta Política de Privacitat, PARES BALTA pot cedir les dades de l’usuari, sempre que existeixi una obligació legal o sigui precís pel compliment de la finalitat del tractament.

En aquest cas, PARES BALTA cedeix les dades a proveïdors de serveis tals com administradors de la web, serveis de transport o serveis de marketing, comunicació i publicitat. Totes les utilitats ofertes per tercers són estrictament necessàries pel desenvolupament de l’activitat de l’empresa i els proveïdors han sigut seleccionats atenent els drets que es preserven a aquesta web. Aquests tan sols tenen accés a aquella informació necessària per a realitzar la seva funció i hauran de tractar la informació conforme amb la present Política de Privacitat i legislació aplicable.

Per eficiència del servei, aquests prestadors de serveis poden estar ubicats a altres països fora de l’Espai Econòmic Europeu. En el cas de transferir informació a països fora de la Unió Europea o zones que no comptin amb lleis de protecció de dades, PARES BALTA s’assegurarà d’atendre les garanties suficients d’acord amb la present.

Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics pel compliment de les obligacions directament exigibles.

8. Quins drets té l’usuari?

PARES BALTA es compromet a respectar la confidencialitat i a garantir en tot moment l’exercici dels següents drets:

 • Obtenir confirmació sobre si PARES BALTA està tractant les dades personals.
 • Rebre en format electrònic totes les dades personals que l’usuari hagi facilitat.
 • Modificar les dades si aquestes són inexactes.
 • Sol·licitar la suspensió de dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Cessar en el tracte de les dades donada l’oposició de l’usuari, excepte per motius legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tot usuari que vulgui exercir aquests drets, haurà d’enviar una sol·licitud, juntament amb una còpia del DNI o un document d’identitat acreditatiu a la direcció de correu: paresbalta@paresbalta.com o un correu postal a la Masia Can Baltà s/n – 08796 Pacs del Penedès.

Si a l’entendre de l’usuari la sol·licitud no ha sigut correctament atesa, podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per presentar una reclamació.

9. Mesures de seguretat adoptades

PARES BALTA duu a terme les mesures de seguretat necessàries a nivell tècnic per garantir la protecció de dades personals i la privacitat dels usuaris.

 

0
La teva cistella